viernes, 29 de junio de 2012

CONVOCATORIA DE PLE ORDINARI 02-07-2012 / CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 02-07-2012


L 'Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló de Plens de l'Ajuntament el proper dia 2 de juliol de 2012, a les 19:30 hrs.
                                                     
ORDRE DEL DIA:1. - Aprovació acta sessió anterior de data 07/05/2012.
2. - Decrets d'Alcaldia (del n º 85 al 142 del 2012).
3. - Modificació de l'ordenança del cementeri.
4. - Resolució del contracte d'obres de "Adequació i ampliació de la Plaça de La Pista i solars adjacents.
5. - Comptes generals Exercici 2011.
6. - Cesion d'ús de terrenys situats en la partida de la Bomba.
7. - Precs i preguntes.
 

 *************************************************************************************************************

El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria  en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el  próximo día 2 de juliol  de 2012,  a las 19:30 hrs.

ORDEN DEL DÍA:

      
1.- Aprobación acta sesión anterior de fecha  07/05/2012.
2.- Decretos de Alcaldía (del nº 85  al 142 del 2012).
3.- Modificación de la ordenanza del cementerio.
4.- Resolución del contrato de obras de "Adecuación y ampliación de la Plaza de La Pista y solares adyacentes.
5.- Cuentas generales Ejercicio 2011.
6.- Cesion de uso de terrenos sitos en Pda La Bomba.
7.- Ruegos y preguntas.

sábado, 5 de mayo de 2012

CONVOCATORIA DE PLE ORDINARI 07-05-2012 / CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 07-05-2012


L 'Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló de Plens de l'Ajuntament el proper dia 7 de maig de 2012, a les 19:30 hrs.
                                                     
ORDRE DEL DIA:1. - Aprovació acta sessió anterior de data 26/03/2012.
2. - Decrets d'Alcaldia (del n º 62 al 84 del 2012).
3. - Expedient modificació de crèdits n º 1/2012.
4. - Modificació de la plantilla de personal. Amortització de llocs de treball.
5. - Operació de crèdit segons RD Llei 4/2012.
6. - Precs i preguntes.
 

 *************************************************************************************************************

El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria  en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el  próximo día 7 de mayo  de 2012,  a las 19:30 hrs.

ORDEN DEL DÍA:

      
1º.- Aprobación acta sesión anterior de fecha  26/03/2012.
2º.- Decretos de Alcaldía (del nº 62  al 84 del 2012).
3º.- Expediente modificación de créditos nº 1/2012.
4º.- Modificación de la plantilla de personal. Amortización de puestos de trabajo.
5º.- Operación de crédito según RD Ley 4/2012.
6º .- Ruegos y preguntas.

jueves, 22 de marzo de 2012

CONVOCATORIA DE PLENO EXTRAORDINARIO 26-03-2012

  El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión extraordinaria  en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el  próximo día 26 de marzo  de 2012,  a las 19:30 hrs.

ORDEN DEL DÍA:

      
1º.- Aprobación acta sesión anterior de fecha  05/03/2012
2º.- Decretos de Alcaldía (del nº 46  al 61 del 2012)
3º.- Dación de cuenta de la relación certificada de proveedores remitida al Ministerio de Hacienda.
4º.- Plan de ajuste RD L 4/2012