sábado, 5 de mayo de 2012

CONVOCATORIA DE PLE ORDINARI 07-05-2012 / CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 07-05-2012


L 'Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló de Plens de l'Ajuntament el proper dia 7 de maig de 2012, a les 19:30 hrs.
                                                     
ORDRE DEL DIA:1. - Aprovació acta sessió anterior de data 26/03/2012.
2. - Decrets d'Alcaldia (del n º 62 al 84 del 2012).
3. - Expedient modificació de crèdits n º 1/2012.
4. - Modificació de la plantilla de personal. Amortització de llocs de treball.
5. - Operació de crèdit segons RD Llei 4/2012.
6. - Precs i preguntes.
 

 *************************************************************************************************************

El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria  en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el  próximo día 7 de mayo  de 2012,  a las 19:30 hrs.

ORDEN DEL DÍA:

      
1º.- Aprobación acta sesión anterior de fecha  26/03/2012.
2º.- Decretos de Alcaldía (del nº 62  al 84 del 2012).
3º.- Expediente modificación de créditos nº 1/2012.
4º.- Modificación de la plantilla de personal. Amortización de puestos de trabajo.
5º.- Operación de crédito según RD Ley 4/2012.
6º .- Ruegos y preguntas.